Vantaalla panostetaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn lapsiperheiden palveluissa

Lähisuhdeväkivalta on terveys- ja hyvinvointikysymys, ja monet kansainväliset sopimukset ja kansalliset lait velvoittavat viranomaisia toimimaan asiassa.

Vantaan kaupunki on tehostanut omaa väkivallan ennaltaehkäisemis- ja auttamistyötään käynnistämällä kaksivuotisen Väkivallaton Vantaa -kehittämishankkeen (2020-2022). Hankkeen tarkoituksena on lähisuhdeväkivallan ehkäisy sekä yhteisen toimintamallin ja välineistön kehittäminen lähisuhdeväkivalta-ilmiötä työssään kohtaaville työntekijöille. Hanke toteutetaan yhdessä Vantaan turvakoti ry:n kanssa.

Väkivallaton Vantaa -hanke pitää sisällään perehdytys- ja puheeksiottokoulutuksen, jota tarjotaan laajasti työntekijöille sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus- ja opetussektoreille. Tarkoituksena on, että koulutustallenne olisi jatkossa avoimesti myös kuntalaisten saatavilla.

Avainhenkilöverkosto tukee ehkäisytyötä

Lisäksi Vantaalle koulutetaan useita lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöitä, jotka toimivat työntekijöiden tukena omissa työyksiköissään. Avainhenkilöiden tehtävänä on edistää lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä ja varmistaa, että asia otetaan puheeksi jokaisessa uuden asiakkaan kohtaamisessa lapsiperhepalveluissa. Avainhenkilöverkoston kautta on myös tarkoitus tiivistää kaupungin ja lähisuhdeväkivaltatyötä toteuttavien kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

”Jo pelkkä lähisuhdeväkivalta-ilmiön tekeminen näkyväksi on tärkeää, koska se poistaa aiheeseen liittyvää häpeää ja madaltaa kynnystä hakea apua” toteaa hanketta luotsaava Lotta Hällström, Vantaan kaupungin lähisuhdeväkivaltatyön erityisasiantuntija. ”Koulutuksessamme rohkaisemme myös kysymään asiakkaalta suoraan mahdollisesta väkivallasta ja käymme läpi puheeksiottoa helpottavia asioita.”

Hankkeen eräänä keskeisenä tavoitteena on se, että lähisuhdeväkivaltaa kohtaavat vantaalaiset saavat aikaisempaa laadukkaampaa palvelua. Tätä edesauttaa hankkeen myötä toteutettu toimintamalli, joka selkeyttää myös palvelupolkua ja koordinaatiorakennetta, ja auttaa työntekijöitä ohjaamaan asiakkaita oikeanlaisen avun pariin.

Puheeksiotto- ja avainhenkilökoulutusten on tarkoitus käynnistyä vuoden 2021 alussa.

Lisätietoja:

Lotta Hällström
Erityisasiantuntija, lähisuhdeväkivaltatyö, Vantaan perheneuvola
p. 043 827 2413

Marjo van Dijken
Perheneuvolatominnan päällikkö, psykososiaaliset palvelut, sosiaali- ja terveystoimi
p. 050 303 6807

Leena Marila-Penttinen
Erityisasiantuntija, perhepalvelut, sosiaali- ja terveystoimi
p. 043 827 1252

 

 

 

 

 

 

Vantaan kaupungin lehdistötiedote 24.6.2020

40 vuotta tukena, apuna ja turvana

Juhlimme tänä vuonna yhdistyksen neljäkymmenvuotista toimintaa. Vuosien saatossa on tehty rohkeasti ja ennakkoluulottomasti väkivallan vastaista työtä ja ansaittu paikka luotettuna toimijana Vantaalla. Vapaaehtoisvoimin perustettu järjestö on laajentunut kerhotoiminnasta ja puhelinauttamisesta kriisiasuntoja, ja sittemmin turvakotia ja avopalveluyksikköä ylläpitäväksi toimijaksi. Kiitos sitoutuneiden luottamushenkilöiden, osaavan henkilöstön ja innostuneiden vapaaehtoisten!

 

Yhdistystä juhlitaan pitkin vuotta ja ensimmäisen tapahtuma on Leikkipäivänä 12.5. Tikkurilan urheilupuistossa. Yleisötilaisuus järjestetään yhteistyössä kaupungin, erilaisten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tervetuloa leikkimään, laulamaan ja tanssimaan kanssamme!

 

Juhlavuoteen osuu monenlaisia muutoksia toimintaympäristössä, jotka mahdollistavat ja haastavat meitä kehittämään uudenlaista toimintaa. Kaupunkivetoinen Väkivallaton Vantaa -teema, läheisen perhekeskuksen käynnistyminen, Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisuhankkeen aloittaminen ja eroauttamisen käynnistäminen ovat uusia avauksia, joihin lähdemme innolla mukaan.

 

Kuten yhdistyksen perustamisen aikaan, myös nyt meitä ajaa sama palo: halu auttaa vaikeuksiin joutuneita ihmisiä, lapsia ja perheitä.  Haluamme ennaltaehkäistä perheväkivaltaa ja haluamme tehdä sen yhdessä muiden kanssa. Haluamme kokeilla ja kehittää uutta ja uusia tapoja toimia. Haasteita riittää, ja mahdollisuuksia. Silloin ja nyt.

 

 

Kristiina Väänänen

Toiminnanjohtaja, Vantaan Turvakoti ry

Kuulumisia

Vantaan Turvakotiyhdistyksessä eletään nyt alkuvuodesta monien muutosten aikaa. Turvakodin puolella muutoksia aiheuttaa mm. maanantaina 16.01. auenneet kaksi uutta asiakaspaikkaa. Vielä suurempi muutos on tehty avoyksikössä, joka muuttui vuoden alusta Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulaksi. Avaan tässä hieman muutokseen johtaneita syitä ja sitä, miten se vaikuttaa meidän asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihin.

Ensi- ja turvakotien liiton monissa avopalveluja tarjoavissa yhdistyksissä on siirrytty tai ollaan siirtymässä kohti lähisuhdeväkivaltatyö – nimikettä. Tällä uudistuksella halutaan tuoda asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoisuuteen lähisuhdeväkivaltatyön erityisyyttä ja kertoa kuvaavammin sitä, mitä työtä tässä palvelussa tehdään. Aikaisemmin Vantaan turvakodin avoyksikössä oli nimetyt työntekijät väkivallan kokijoille ja tekijöille. Vuoden 2016 alusta poistimme nämä lajittelut ja aloimme lisäksi ottaa vastaan myös lapsiasiakkaita. Viime vuosi oli tältä osin harjoittelun aikaa ja nyt, kun tiistaina 1.2. meillä aloittaa neljäs työntekijä, joka ottaa vastuulleen lapsityön tekemisen ja sen edelleen kehittämisen, olemme valmiita siirtämään työn uudelle tasolle.

Lähisuhdeväkivalta määritellään perheenjäsenten ja lähisuhteessa elävien väliseksi ja yleensä kodeissa tapahtuvaksi väkivallaksi (mm. WHO:n määritelmä). Väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä, seksuaalista, taloudellista ja hengellistä. Kodin seinien sisäpuolella tapahtuvan väkivallan lisäksi me autamme myös esimerkiksi eron jälkeisten ongelmien ratkomisessa, kuritus- ja kunniaväkivallan ongelmissa, sekä aikuisten lasten vanhuksiin kohdistamassa väkivallassa. Olemme myös huomanneet, että on hyvä siirtyä kohti työskentelytapaa, jossa kuka tahansa voi mistä roolista tai asemasta hyvänsä tulla rohkeasti hakemaan apua tilanteeseensa.

Lähisuhdeväkivallan auttamiskäytännöissä erityisen tärkeää on pyrkiä poistamaan työtä rajoittavia tekijöitä ja määreitä. Useat meidän asiakkaistamme ovat omissa parisuhteissaan olleet molemmissa rooleissa: sekä kokijoina, että tekijöinä. Tällöin on heidän etunsa, että he saavat myös apua sekä kokijoina, että tekijöinä. Samoin eron jälkeisen vanhemmuuden tukemisessa, esimerkiksi määritelmät lähi- ja etävanhemmuus eivät saa olla turvallisuuden esteenä tai vallankäytön välineinä (eivätkä varsinkaan sokeuttaa auttajia ja viranomaisia siinä, mikä on perheen ja erityisesti lasten etu). Olennaista on, että asiakastyössä kuunnellaan asiakkaan oma tarina ja otetaan huomioon asiakkaan turvallisuus, sekä toiveet työskentelyn toteuttamisesta.

Saimme vuoden 2016 aikana rohkaisevia viestejä asiakkailtamme siitä, että olemme poistaneet jaottelun mies-nais –asiakkaiden ja työntekijöiden väliltä. Samaa viestiä olemme kuulleet myös muista yksiköistä, joissa näin on tehty. Olemme saaneet palautetta siitä, että vastakkaisen sukupuolen edustaja työntekijänä on jopa koettu joissain tapauksissa erityisen mielekkääksi. Me työntekijät olemme ottaneet muutokset vastaan piristävinä, koska ne ovat myös haastaneet meitä päivittämään omaa osaamistamme ja työtapojamme.

Jussi-työllä® on ollut pitkä ja tuloksekas perinne Ensi- ja turvakotien liiton yhdistyksissä väkivaltaa käyttäneiden ihmisten auttamisessa. Vaikka nimike nyt poistuukin, emme ole unohtamassa pitkän  kokemuksen pohjalta hankittua ammattitaitoa ja osaamista, vaan kaikki vanha osaaminen ja tieto sulautuu uuteen, yhä monipuolisempaan lähisuhdeväkivallan auttamistyöhön.

Helmikuussa avaamme myös yhteisen yhteydenottonumeron, josta asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat omien työnumeroidemme lisäksi varata aikoja lähisuhdeväkivaltatyöhön. Tällä haluamme yhä parantaa tavoitettavuuttamme, sekä mahdollistaa edellä mainittujen asioiden ohella sitä, että meiltä saa apua jatkossakin nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Viime vuonna kerätyistä palautteista saimme lukea, että n 70% vastaajista koki saaneensa erinomaista tai hyvää apua ongelmaansa. Se on mielestämme hyvä tulos, kun ajattelee sitä, millaisten asioiden kanssa olemme tekemisissä ja sitä, että käyntikertojen määrä on rajattu. Jatkamme tänä vuonna työn kehittämistä edelleen, koska haluamme onnistua koko ajan paremmin. Tavoitteenamme on lisätä turvallisuutta perheissä ja tuoda yhä enemmän lasten ääntä myös kuuluviin lähisuhdeväkivallan ongelmissa.

Amnestyn juuri julkaiseman tutkimuksen mukaan kuntapäättäjillä on puutteita naisiin kohdistuvan väkivallan tiedoissa ja tukimuodoissa (https://www.amnesty.fi/kuntapaattajien-tiedoissa-naisiin-kohdistuvasta-vakivallasta-vakavia-puutteita-2/). Aiomme olla yhä enemmän myös tuomassa alueemme päättäjien ja toimijoiden tietoisuuteen lähisuhdeväkivallan haittoja ja tukimuotoja. Samoin tulemme panostamaan yhä enemmän myös ennaltaehkäisevään työhön ja kaikkien ikäryhmien auttamiseen.

Haluamme toivottaa kaikki kiinnostuneet mahdolliset yhteistyökumppanit tervetulleiksi tutustumaan palveluumme. Samoin toivomme, että jos mietit vähänkin, että onko omassa tai läheisesi suhteessa väkivaltaa, olisit rohkeasti yhteydessä meihin.

Turvallista kevään odotusta toivoo Koivulan väki!

Vuoden 2017 alusta Jussi-työ, avopalvelu ja lapsityö yhdistyvät Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulaksi.

Vuoden 2017 alusta Jussi-työ, avopalvelu ja lapsityö yhdistyvät Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulaksi.
Koivula tarjoaa apua ja tukea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa kokeneelle, sitä käyttäneille sekä väkivallalle altistuneille lapsille ja nuorille. Koivulassa etsimme asiakkaan kanssa keinoja väkivallan ennaltaehkäisyyn, väkivaltakierteen katkaisuun ja sen seurausten hoitamiseen.

Etsimme keinoja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuden varmistamiseen läheisissä ihmissuhteissa. Jussi-työn nimike poistuu, mutta työ väkivaltaa käyttäneiden kanssa jatkuu.

Avoyksikkö muuttuu Lähisuhdeväkivaltatyön yksiköksi

Vantaan Turvakoti ry:n Avoyksikkö muuttuu Lähisuhdeväkivaltatyön yksiköksi vuoden 2017 alusta. Samalla työntekijöiden ammattinimikkeet vaihtuvat väkivaltatyön asiantuntijoiksi.

Nimenmuutoksella pyrimme kuvaamaan yksikössä tehtävää perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä ja väkivaltatyön erityisasiantuntemusta. Jussi-työn nimike poistuu, mutta työ väkivaltaa käyttäneiden kanssa jatkuu edelleen.

Lähisuhdeväkivaltatyön esite

Vantaan Turvakodin avoyksikössä käynnistyy 15.09.2016 Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä

Vantaan Turvakodin avoyksikössä käynnistyy 15.09.2016 Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä. Ryhmä on tarkoitettu eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille, jotka haluavat saada tukea vanhemmuuteensa eron jälkeen. Ryhmässä on vielä joitakin paikkoja jäljellä.

Lue lisää

Vertaistuki on kantava voima kriisistä selviytymisessä

Avoin vertaistukiryhmä väkivaltaa lähisuhteessaan kokeneille käynnistyy 29.9.
Keskustelemme lähisuhdeväkivaltaan liittyvistä aiheista ja käymme läpi selviytymisen keinoja.
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Leikkipäivä 14.5.2016

leikkipaiva-1Vantaan turvakodilla vietettiin toista vuotta peräkkäin valtakunnallista leikkipäivää lauantaina 14.5.2016. Leikkipäivän tarkoituksena oli tuoda perheille mukavaa yhteistä aikaa erilaisen toiminnan ja tekemisen merkeissä. Nimensä veroisesti leikkipäivä oli todellakin täynnä leikkiä, kun turvakodin Avoyksikkö oli muunnettu kaikenlaista tekemistä täynnä olevaksi tilaksi. Sisään astuessa oikealta saattoi kuulla musiikin sulosointuja, kun taas vasemmalta nenään kantautui herkullisten muffinien tuoksu. Kun vasemmalle nurkan taa kurkisti, siellä nuo herkulliset leivokset jo odottivatkin, josko joku niitä tahtoisi koristella. leikkipaiva-2Herkut eivät tietenkään rajoittuneet muffineihin, vaan vatsaa pääsi täyttämään myös kaikenlaisilla karkeilla, pikkusuolaisilla ja kekseillä. Kun masun oli saanut täyteen, saattoi houkuttaa naposteltavia vastapäätä oleva korutehdas, jossa jokainen prinsessa ja prinssi sai loihtia itselleen aivan omia koruja. Seuraavana paikkoja tutkiskellessa silmiin saattoi osua kasvomaalausta. Ottaisiko sitä hempeän kukkasen, suhisevan sisiliskon vai hurjan pääkallon? Aivan itse sai vapaasti valita!leikkipaiva-3

Eikä leikki tietenkään sään salliessa rajoittunut pelkästään sisätiloihin, vaan ulkona saattoi lähettää ilmaan filmipurkkiraketteja, puhaltaa jättimäisiä saippuakuplia tai suunnistaa valokuvien avulla itselleen palkinnoksi hattaran. Kyllä, hattaran, joka näppärillä sormilla pyöräytettiin valmiiksi silloin kun sen halusi, ja sen värisenä kuin sen halusi. Sää tietysti kohteli leikkipäiväläisiä suotuisasti ja satamaan alkoi vasta, kun jokainen reipas suunnistaja oli itselleen hattaran kaapannut.

Ei unohdeta myöskään niitä ihania vanhempia, jotka toivat lapsensa paikalle, jokaiselle siis jotakin. Vanhempien oli mahdollista päästä pikavärianalyysiin, jossa tutustuttiin niihin väreihin, jotka korostavat upeutta entisestään!

leikkipaiva-4Koska leikkipäivän jälkeenkin haluamme leikin ja mukavan yhteisen toiminnan jatkuvan, haluttiin siihen antaa mahdollisuus jonkin erityisen mukavan merkeissä! Aikuiset saivat arpomalla ja lapset onkimalla erilaisia palkintoja itselle ja perheelleen. Voi niitä vonkaleita, joita lapset ongen kanssa kiskoivat kaksin käsin ylös! Kaikista näistä palkinnoista kiittämme lahjoittajia, jotka halusivat tukea Vantaan turvakotiyhdistyksen järjestämää leikkipäivää. Itse asiassa, nämä tahot yhdessä vapaaehtoisten kanssa mahdollistivat koko leikkipäivän toteuttamisen!

Haluamme kiittää jokaista tahoa, joka osallistui lahjoituksillaan Vantaan turvakotiyhdistyksen leikkipäivään! Kiitos Fazer, Valio, Forsman Tea, Arvid Nordquist ja Semper kaikista tarjottavistanne, jokaiselle oli taatusti jotakin herkkua! Kiitos Ikea, Muumi-Baby, Lush, Avain kustannus, Oppi ja Ilo sekä Sokos Hotelli erilaisista palkinnoista, joista on varmasti iloa ja hyötyä kotona! Kiitos Keravan Pompit, Megazone, Filmtown, Snadistadi, Superpark, Hanabölen hoitola ja Kampaamo Salon Jose upeista lahjakorteista ja vapaalipuista! Erityinen kiitos myös vapaaehtoisillemme, jotka olivat leikkipäivässä mukana jo suunnitteluvaiheesta lähtien!

Lopuksi kiitämme myös kaikkia leikkipäivään osallistuneita perheitä, oli ihanaa, että pääsitte paikalle!

Terveisin opiskelija Janina ja koko Vantaan turvakotiyhdistyksen henkilökunta

Op

Opis

 

 

 

 

Silittämistä

Vantaan turvakodin avoyksikössä on tällä hetkellä käynnissä kaksi avointa vertaistukiryhmää. Omat ryhmät sekä miehille, että naisille. Molempien ryhmien pääteemoina ovat lähisuhdeväkivalta ja turvallisuuden lisääminen lähisuhteissa. Itselläni oli mahdollisuus osallistua toisena vetäjänä syksyllä alkaneeseen lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten vertaistukiryhmään, joka päättyi helmikuun alussa. Kokemus oli itselleni uusi ja se opetti ja koskettikin minua kovasti. Lähtökohtaisesti ajatus siitä, että miehenä osallistuisin tällaiseen naisten ryhmään vetäjänä, oli tietenkin jännittävä ja haastava. Mietin, pystyisinkö antamaan osaltani mitään ryhmälle ja koettaisiinko minun läsnäoloni jopa haittaavaksi ryhmässä. Onneksi ryhmäläiset ottivat minut hyvin vastaan ja pystyin ehkä jopa tuottamaan kertojen aikana jotain uusia ajatuksia osallistujille. Samoin ajattelen, että heidän tarinoidensa kuuleminen oli minulle hyvin opettavaista suhteessa muuhun työhöni.

Vertaistuki voidaan määritellä kuvaamalla sitä toiminnaksi kahden tai useamman ihmisen välillä, jossa kaikki osapuolet osallistuvat keskusteluun sekä tukijoina, että tuettavina. Vertaistuki perustuu samanlaisten elämänkokemusten kokeneiden ihmisten keskinäiseen tiedonvaihtoon ja esimerkiksi vaikeiden asioiden läpikäymiseen. Vertaistukiryhmän ohjaajan tai vetäjän tehtävänä on tuoda oma osaamisensa mukaan ja olla mukana ryhmässä mahdollisimman tasavertaisena jäsenenä. Meidän ryhmämme rakennetaan aina sellaisiksi, että niihin kuuluu sekä ennalta sovittujen teemojen mukaista tiedon jakoa, että vertaista keskustelua, jota vetäjät ohjaavat kysymysten ja omaan osaamiseen perustuvien kokemustensa avulla.

Mielestäni tuossa ryhmässä onnistuimme saavuttamaan hyvin ne tavoitteet, joita ryhmältä lähdimme hakemaan. Tärkein pyrkimyksemme oli, että osallistujat saisivat lisää ymmärrystään kokemaansa kohtaan ja rohkeutta jatkaa elämässään eteenpäin. Ryhmään osallistuneet naiset toivat jokaiselle kerralle mukanaan oman persoonansa ja tarinansa kiitettävällä tavalla. Uskon, että meistä jokainen, myös työntekijät, saimme ryhmästä jotain uutta ja rohkaisevaa jatkoa ajatellen. Tunnelma tapaamisissa oli avoin ja välitön. Välillä naurettiin, välillä suututtiin, välillä surtiin. Osa ryhmäläisistä jatkoi yhteydenpitoa keskenään ryhmäaikojen ulkopuolellakin, osa on mukana kokemusasiantuntijoina uudessa ryhmässä.

Yksi kerroista on jäänyt minulle erityisesti mieleen. Sillä kerralla olimme piirtäneet paperille suuren naisfiguurin, jonka kiinnitimme seinälle. Ensimmäisenä tehtävänä ryhmäläiset saivat kirjoittaa kuvaan asioita, joihin lähisuhdeväkivalta vaikuttaa negatiivisesti ja miten ne näkyvät. Kirjoittaminen alkoi hitaasti, mutta pian sinne alkoi ilmestyä sanoja. Pelko, jännitys, seksuaalisuus, arvet, mustelmat, luottamuksen menettäminen, häpeä, suhde omaan lapseen… ja paljon muuta. Vaikuttavia sanoja. Osa pienellä ja hennolla otteella kirjoitettu, osa isoilla kirjaimilla ja huutomerkeillä korostettuna. Samalla keskustelimme näistä sanoista ja niihin liittyvistä tapahtumista. Hetken kuluttua jatkoimme tehtävää kirjoittamalla korjaavia asioita post it –lapuille ja liimaamalla niitä noiden edellisten kirjoitusten päälle: aika, paikan vaihtaminen, ammatillinen apu, keskustelu, uudet vaatteet, ystävien tuki, rakkaus, ja niin edelleen. Työparini kysyi, mitä tuolle naiselle pitäisi tehdä. Yksi ryhmäläisistä sanoi, että häntä pitäisi varmaan silittää. Ammatilliseen työskentelyyn kuuluu tietynlainen kyky pitää omat tunteet kurissa. Tuossa hetkessä se oli vaikeaa. Monille elämän satuttamille pitäisi varmaan tehdä juuri niin. Silittää.

Kiitos näille rohkeille ihmisille osallistumisesta ryhmään ja hienosta kokemuksesta, jonka yhdessä koimme. Jatkamme ryhmien pitämistä jatkossakin ja kehittelemme uusia ryhmiä, joissa voimme tuoda yhteen saman elämäntilanteen jakavia ihmisiä. Jos joku tämän aihealueen piiriin kuuluva ryhmä olisi sinun mielestäsi tarpeellinen järjestää Vantaan turvakodilla, kerrothan siitä meillekin. Yhteystietomme löydät näiltä sivuilta.

Mukavaa kevään odotusta!

Janne

silittamista

 

Turvakoti lasten silmin

lastensilmin-1

”Turvakodissa on kiva leikkiä ystävien kanssa. Turvakodissa ystävät tekevät minut iloiseksi.”

lastensilmin-2

lastensilmin-3

”Turvakodilla parasta on legot, legoista voi rakennella ihan mitä tahansa. Legot on koko maailman parhaita”.

lastensilmin-4

”Tämä helikopteri on hyvin hyvin vahva. Se ei mene rikki ja sitä ei voi ryöstää. Jos sen lähellä on jotain arvokasta, se imee ne johonkin sopivaan paikkaan.”

lastensilmin-5

”Turvakodilla on turvallinen olo, kun äiti ja isä ei tappele.”

lastensilmin-6

”Mä tykkään pomppia lelun päällä, se on maailman parasta.”

lastensilmin-7

”Lämpimissä villasukissa on kivaa, kun ei tule kylmä. Liukumäellä laskeminen on vain kivaa.”

lastensilmin-8

”Eläimet on kiva laittaa yhteen kaikki. Eläimet on kavereita.”

lastensilmin-9

”Leikkihuoneessa tärkeää on leikkiminen, koska ilman leikkimistä ei olisi hauskaa koskaan.”

lastensilmin-11

”On kiva, että seinällä on Aku Ankka -taulu, kun se on hienompi.”

lastensilmin-12

”Turvakodilla on hyvä tehdä läksyjä, saan apuja läksyjen teossa.”

lastensilmin-13

”Turvakodissa on mukavaa ja kivaa olla ja turvallista.”

”Turvakoti lapsen silmin” -kuvablogi on koostettu 5-9 -vuotiaiden lasten ja yhdistyksemme vapaaehtoisen Niinan leikkihetkestä turvakodin leikkihuoneessa. Lapset kuvasivat itse leluja ja leikkejään. Lisäksi lapset kertoivat leikin ohessa turvakodin arjessa tärkeiksi kokemistaan asioista.